ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN KEUKENMAXX

1.    Toepasselijkheid
De Algemene Actievoorwaarden Keukenmaxx zijn van toepassing op alle door Keukenmaxx georganiseerde promotionele kansspelen, prijsvragen en vergelijkbare acties. Hierna noemen we die kortheidshalve: Actie.
Naast deze Actievoorwaarden kunnen per afzonderlijke Actie aanvullende voorwaarden gelden die bij de betreffende Actie worden bekendgemaakt.
Deze Algemene Actievoorwaarden Keukenmaxx en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna samen Actievoorwaarden genoemd.

2.    De aanbieder
Elke Actie wordt aangeboden door: Keukenmaxx, Gragtmanstraat 3, 5145 RA Waalwijk, www.keukenmaxx.nl. 

3.    Deelname aan een Actie
Bij elke Actie wordt op www.keukenmaxx.nl vermeld hoe en wanneer aan de Actie kan worden deelgenomen. Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer minimaal 18 jaar oud is en in Nederland woont. Keukenmaxx kan de deelnemer om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Deelname aan een Actie is per huisadres éénmaal mogelijk.

4.    Kosten om deel te nemen
Deelname aan een Actie is in het algemeen gratis, uitgezonderd de kosten voor verzending van een e-mail. Als aan een Actie toch kosten verbonden zijn (maximaal € 0,45 per deelname), worden deze in de aanvullende actievoorwaarden vermeld. 

5.    Het aanwijzen van de winnaar(s) (mits van toepassing)
Tenzij de aanvullende actievoorwaarden een andere manier vermelden worden winnaars door het lot aangewezen, bijvoorbeeld door een onpartijdige blinde trekking of door een deurwaarder.
Per Actie wordt meegedeeld hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.

6.    Bekendmaking van de winnaar(s) (mits van toepassing)
Winnaars ontvangen binnen 5 werkdagen na het sluiten van een Actie bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

7.    Prijzen (mits van toepassing)
Bij elke Actie wordt meegedeeld hoeveel prijzen worden toegekend en de waarde van de prijzen. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben, een geldig e-mailadres en correcte NAW-gegevens te hebben opgegeven.

8.    Kansspelbelasting (mits van toepassing)
Als kansspelbelasting moet worden betaald, zal deze door Keukenmaxx worden voldaan.

9.    Medewerking aan publiciteit
Winnaars zullen als Keukenmaxx daarom vraagt medewerking verlenen aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, bijvoorbeeld door naamsvermelding, foto's, video-opnamen en interviews. Keukenmaxx hoeft daarvoor geen vergoeding aan de deelnemer te betalen.

10.    Uitsluiting van deelname
Medewerkers van Keukenmaxx en van daarmee verbonden ondernemingen en anderen die bij de totstandkoming van de Actie zijn betrokken zijn van deelname uitgesloten. Keukenmaxx kan deelnemers zonder opgaaf van reden uitsluiten van deelname vooral als zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.

11.    Wijzigingen
Keukenmaxx kan de Actievoorwaarden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen tijdens de looptijd van een Actie zullen niet ten nadele van de deelnemers zijn.

12.    Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van een Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op de persoonsgegevens is het Privacy Statement van Keukenmaxx van toepassing, zie daarvoor www.keukenmaxx.nl.

13.    Klachten
Klachten over een Actie kunnen per e-mail of per gewone post worden gericht aan: 
Keukenmaxx
Postbus 10012
5140 DA   Waalwijk
Klachten worden zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen een maand beantwoord.

14.    Slotbepalingen
In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Keukenmaxx. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als een Actie als een promotioneel kansspel volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt georganiseerd handelt Keukenmaxx in overeenstemming met deze Gedragscode. Deze Actievoorwaarden worden via www.keukenmaxx.nl bekendgemaakt.
 

De inspirerende keukencollectie van Keukenmaxx

Van landelijk klassiek tot modern design, van handvatten tot greeploos. SieMatic keukens biedt al jaren slimme en praktische oplossingen voor alle keukenwensen, waarbij individueel design voorop staat. 

Bekijk alle SieMatic keukens

Naast SieMatic keukens, voert Keukenmaxx ook het merk XX Line. XX Line maakt het topdesign van deze twee topmerken bereikbaar voor bijna iedereen, door functionaliteit en design te combineren met betaalbare kwaliteit.

Bekijk alle moderne keukens van XX line

Noem het nostalgisch, landelijk of klassiek; de keukens van New Classixx stralen stuk voor stuk warmte en ouderwetse gezelligheid uit, zonder in te boeten op modern gebruiksgemak. Tijdloos, functioneel en gemaakt met eerlijke materialen.

Bekijk alle landelijke keukens van Keukenmaxx

Terug
Sluiten